Privacy

Algemeen 

Dit privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze website en de diensten die via de website aanbieden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Psyche vzw met zetel te Tenderstraat 14, 9000 Gent en ondernemingsnummer BE 0716 849 301. 

Door het gebruik van onze website en de diensten, erken je dat je dit privacybeleid goed hebt gelezen en je hiermee instemt. 

Hou er rekening mee dat er ook zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen worden geplaatst. Voor meer informatie betreffende het gebruik van die cookies, gelieve dan onze cookie policy te lezen. Deze privacy policy werd het laatst bijgewerkt op 12/06/2024. 

 

Welke gegevens verzamelen en wanneer? 

Wanneer je onze website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.  

We verzamelen jouw gegevens onder andere op de volgende momenten. Wanneer je: 

 • een geboortelijst aanmaakt;
 • een reactie plaatst op een geboortelijst;
 • zelf een ballonnetje aanmaakt;
 • je contact met ons opneemt. 

We verzamelen dan gewone (contact)gegevens zoals je naam en e-mailadres. 

 

Met wie delen we je gegevens? 

Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet nodig is om onze diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.  

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de website te kunnen aanbieden. Wij zorgen ervoor dat deze derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. 

 

Hoe verwerken we je gegevens? 

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens juist en up-to-date te houden. 

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om het voormelde doel van de website te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan betekenen dat je niet langer in staat bent om de website en of onze diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je je profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen. 

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op als zij dit dienen te weten en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. 

 

Wat zijn je rechten? 

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Als je zo’n verzoeken indient enkel met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, dan worden echter niet behandeld. 

 1. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos te laten gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel.
 2. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@tegek.be of door je profiel te verwijderen (indien van toepassing).
 3. Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden. Je dient er wel rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld.
 4. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 5. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn daarvoor. Als het echter direct marketing betreft, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen die verwerking.
 6. Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk. Wij zullen beoordelen of dit technisch mogelijk is.
 7. Als je een van deze rechten wil uitoefenen, dan graag een e-mail sturen naar info@tegek.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een bewijs van jouw identiteit. Wij zullen je dan onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dat verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag behandelen.
 8. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via info@tegek.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.